Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce

Zverejnenie zámeru prevodu majetku z dôvodu osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru prevodu majetku

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Obec Baďan, 969 01  Baďan na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 4/2017, zverejňuje zámer prevodu majetku spôsobom zámeny z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, časť pozemku vo vlastníctve obce Baďan, nachádzajúci sa v k. ú. Baďan, okres Banská Štiavnica, konkrétne:

  • pozemok odčlenený geometrickým plánom z parcely č. 905/1, registra E, o výmere 14 154 m2, druh ostatné plochy, vedenom na LV č. 1, zameraný do dielu o výmere 35 m2,
  • pozemok odčlenený geometrickým plánom z parcely č. 905/1, registra E, o výmere 14 154 m2, druh ostatné plochy, vedenom na LV č. 1, zameraný do dielu o výmere 64 m2,

 

za pozemok vo vlastníctve Jána Víťaza, bytom Baďan č. 46, v podiele 1/1, konkrétne:

  • parcela č. 107/1, registra E, o výmere 43 m2, druh záhrady, vedenom na LV č. 193.

 

Pozemky sa zamieňajú v pomere 1:1aj napriek rozdielu výmery zamieňaných nehnuteľností.

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemky vo vlastníctve obce, ktoré sú predmetom zámeny (časti parc. č. 905/1 E-KN) sú dlhodobo využívané budúcim nadobúdateľom. Zámenou pozemkov 1:1, vzhľadom na rozdielne výmery zamieňaných pozemkov, obec Baďan zabezpečí prístupovú komunikáciu k miestnemu cintorínu pre verejnosť. Odôvodnenie: Komunikácia k cintorínu vedie cez parcelu č. 180/1 C-KN. Vlastníkom parcely je Ján Víťaz, v podiele 1/1, ktorý neposunie plot na hranicu svojho pozemku, ale nechá ho na pôvodnom mieste, aby nedošlo k zúženiu komunikácie.

 

Zámer prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa je zverejnený:

Na úradnej tabuli obce Baďan odo dňa 27.06.2017

Na internetovej stránke www.badan.sk/ odo dňa 27.06.2017

 

 

 

                                                                                               RNDr. Ľubica Kuková

                                                                                                  starostka obce

 

Vyvesené: 27.06.2017

Zvesené: 12.07.2017


 

dnes je: 22.3.2018

meniny má: Beňadik

webygroup
ÚvodÚvodná stránka