Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Verejná kanalizácia a ČOV

Všeobecné podmienky a pokyny pre zriadenie pripojenia na verejnú kanalizáciu

v obci Baďan

 

Podľa § 23 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, vlastník stavby alebo vlastník pozemku je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody, na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci, na ktorej území sa stavba alebo pozemok nachádza, je zriadená a vlastník stavby alebo vlastník pozemku nemá povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami.

V rámci výstavby verejnej kanalizácie bolo pre každú nehnuteľnosť vybudované odbočenie v dĺžke 3,5bm. Napojenie zvyšnej časti kanalizácie medzi kanalizačnou prípojkou a nehnuteľnosťou je majiteľ nehnuteľnosti povinný zrealizovať na vlastné náklady.

Postup:

 1. Odberateľ – vlastník nehnuteľnosti alebo iná osoba poverená vlastníkom nehnuteľnosti si vyžiada na Obecnom úrade tlačivo „Ohlásenie drobnej stavby“.
 2. Obecný úrad po prijatí Ohlásenia drobnej stavby vydá písomné stanovisko – Oznámenie.
 3. Vlastník nehnuteľnosti  vyplní „Žiadosť o pripojenie na verejnú kanalizáciu“, ku ktorej je potrebné doložiť List vlastníctva nie starší ako 3 mesiace (použiteľný na právne účely).
 4. Po súhlasnom stanovisku obce s pripojením na verejnú kanalizáciu môže vlastník nehnuteľnosti začať realizovať potrebné práce (výkop, podsyp, montáž potrubia... výkop sa NEZASYPÁVA !!!) v zmysle  technických podmienok uvedených nižšie.
 5. Po ukončení prác žiadateľ dohodne termín kontroly vykonaných prác preberacím technikom povereným Obecným úradom, ktorý skontroluje hlavne vodotesnosť potrubia a rozsah pripojenia. Výkop pre prípojku musí ostať nezahrnutý, až kým prípojku neschváli preberací technik.
 6. O vykonaní kontroly bude vypracovaný záznam. Počas skúšobnej prevádzky kanalizácie a ČOV ktorá bude trvať 1 rok je určená výška poplatku 15eur na osobu trvalo obývajúcu nehnuteľnosť ročne .
 7. Obecný úrad dňom vykonania kontroly pripojenia prípojky na verejnú kanalizáciu predloží vlastníkovi k podpisu „Zmluvu o odvádzaní odpadových vôd“. Záznam z kontroly spolu so stavom vodomeru bude tvoriť súčasť zmluvy o odvádzaní odpadových vôd. Po ukončení skúšobnej prevádzky kanalizácie a ČOV  bude zahájená fakturácia stočného ktorá bude vypočítaná z reálnych nákladov ČOV .

Zásady budovania a pripájania kanalizačnej prípojky:

 1. Pre každú  pripájanú nehnuteľnosť sa zásadne zriaďuje jedna samostatná prípojka. Odkanalizovanie dvoch a viacerých nehnuteľností jednou spoločnou kanalizačnou prípojkou je možné len v odôvodnených prípadoch a to so súhlasom správcu  verejnej kanalizácie (obec Baďan).
 2. Do verejnej kanalizácie môže byť vypúšťaná výlučne splašková odpadová voda vznikajúca výhradne bežnou prevádzkou domácnosti, resp. činnosťou prevádzky nevýrobného charakteru. Vzhľadom na charakter verejnej kanalizácie (splašková) nesmú byť do prípojky pripojené dažďové zvody, drenážne systémy a tiež nesmú byť vypúšťané odpadové vody cez domovú čistiareň, septik alebo žumpu.
 3. Do verejnej kanalizácie možno vypúšťať odpadové vody s mierou znečistenia, ktoré zodpovedá prevádzkovému poriadku verejnej kanalizácie. Pre producentov z domácností a nerozhodujúcich producentov platia všeobecné limity znečistenia charakteristická pre komunálne odpadové vody (STN 75 6401).
 4. Producent odpadových vôd nesmie do verejnej kanalizácie vypustiť obzvlášť škodlivé látky a škodlivé látky uvedené v zoznamoch v prílohe č. 364/2004 Z. z. o vodách.
 5. Ak sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie nemeria a tvorí ho len voda odobratá z verejného vodovodu, množstvo vypúšťaných odpadových vôd sa bude určovať podľa merania množstva dodanej pitnej vody z verejného vodovodu.
 6. Ak sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie nemeria a tvorí ho voda odobratá z rôznych zdrojov vody, množstvo vypúšťaných odpadových vôd sa vypočíta podľa prílohy č. 1 k Vyhláške MŽP SR č. 397/2003 Z. z.

Technické podmienky:

 1. Najmenšia menovitá svetlosť potrubia kanalizačnej prípojky je DN 150. Pre kanalizačné prípojky DN 200 je potrebný súhlas správcu kanalizácie , Obecný úrad.
 2. Najmenší dovolený sklon kanalizačnej prípojky a DN 150 je 2%, DN 200 je 1%.
 3. Kanalizačná prípojka musí byť čo najkratšia, priama, v jednom sklone, z jedného druhu materiálu a rovnakého profilu (svetlosti). V prípade nutnosti zmeny smeru alebo sklonu potrubia musí byť v každom bode zmeny vybudovaná kanalizačná šachta.
 4. Kanalizačné prípojky môžu byť z plastových materiálov ako PVC, PP a PE..
 5. Potrubie prípojky musí byť uložené v zhutnenom lôžku zo sypkého materiálu a takýmto materiálom obsypané do výšky 10 cm nad potrubím. 
 6. Na verejnú kanalizáciu sa nehnuteľnosť môže pripojiť len ak technické parametre prípojky a technické podmienky, týkajúce sa miesta a spôsobu napojenia, vyhovujú pre bezpečné prevedenie vypúšťaných odpadových vôd z nehnuteľnosti za každých okolností a kanalizačná prípojka vyhovuje podmienkam vodotesnosti, mechanickej a chemickej odolnosti.
 7. V prípade nepriaznivých výškových pomerov sa producent napojí na verejnú kanalizáciu výtlačným potrubím a odpadovú vodu dopravuje do revíznej kanalizačnej šachty prečerpávaním cez zriadenú domovú čerpaciu stanicu (čerpaciu šachtu) odpadových vôd. Akumulačná nádrž čerpacej stanice má mať maximálny objem 600 l, čo je cca jednodňová spotreba vody priemernej rodiny. V prípade väčších akumulačných nádrží ČS OV by odpadová voda, sústredená aj niekoľko dní v nádrži, zahnívala a zapáchala.
 8. Kanalizačná revízna šachta sa osádza na hranici pozemku. Kanalizačné potrubie musí byť priamo napojené od nehnuteľnosti až do revíznej kanalizačnej šachty. Potrubie nesmie byť prerušené. To znamená nie prerušene do žumpy a odtiaľ vývodom do kanalizácie, žumpy musia byť vyradené z prevádzky. Revízna šachta môže byť nahradená čistiacim kusom.
 9. Kanalizačná prípojka nesmie byť zrealizovaná tak, aby splašková voda pritekala do žumpy, septiku alebo domovej čistiarne, kde sa bude akumulovať a následne odtekať do kanalizačnej prípojky. V prípade nutnosti trasovania prípojky miestom týchto zariadení je potrebné ich odstrániť, resp. zasypať.
 10. Do kanalizačnej prípojky sa nesmie prečerpávať obsah žúmp, septikov a domových čistiarní a vypúšťať látky chemického a biologického charakteru silnej koncentrácie.
 11. Vlastník nehnuteľnosti je povinný udržiavať časť prípojky, ktorú vybudoval na vlastné náklady a vykonávať na nej opravy a údržbu.

 

Tlačivá na stiahnutie

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka