Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Súkromne hospodáriaci roľník

Právnu úpravu v tejto oblasti predstavuje zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov (zákon č. 219/1991 Zb., ktorým sa dopĺňa zákon č.105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov), ktorého základným účelom je zjednodušenie prevádzkovania poľnohospodárskej činnosti pre fyzickú osobu.

Samostatne hospodáriacim roľníkom (SHR) je podnikateľ, ktorého činnosť spočíva vo vykonávaní poľnohospodárskej výroby vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách. Ide najmä o činnosť fyzickej osoby, ktorá:

 • vyrába výrobky poľnohospodárskej výroby za účelom získania trvalého zdroja príjmov, najmä ich predajom,
 • vykonáva úpravu alebo iné spracovanie svojej poľnohospodárskej produkcie; pokiaľ treba na túto činnosť súhlas podľa osobitných predpisov, len s týmto súhlasom,
 • poskytuje príležitostne práce alebo výkony v súvislosti s poľnohospodárskou výrobou, pri ktorých využíva prostriedky a zariadenia slúžiace poľnohospodárskej výrobe, spravidla v čase, keď sa pre túto výrobu plne nevyužívajú, alebo dobýva nevyhradené nerasty.

Ako si založiť SHR:

 • Registrácia SHR prebieha na obecnom úrade, v katastri ktorého sa nachádzajú pozemky vo vlastníctve žiadateľa alebo pozemky ľudí, s ktorými má žiadateľ uzatvorené právoplatné nájomné zmluvy (nemusí teda podnikať na vlastnej pôde, pôda môže byť aj prenajatá). Žiadosť o zápis do evidencie SHR a následné vydanie osvedčenia SHR sa podáva na predpísanom tlačive: "Žiadosť o zápis do Evidencie SHR a vydanie Osvedčenia SHR". K registrácii je tiež potrebné priniesť:
  • občiansky preukaz,
  • vyplnené tlačivo "Žiadosť o zápis do Evidencie SHR a vydanie Osvedčenia SHR"
  • doklad o vlastníctve alebo prenajatí pozemku (list vlastníctva/nájomná zmluva),
  • doklad o osobitnom povolení, alebo oprávnení, pokiaľ sa k určitému druhu činnosti podľa osobitných predpisov vyžaduje (napr. ak ide o podnikanie na poľnohospodárskej pôde – doklad o hydromelioračných zariadeniach v pôde, t. j. či sa v pôde nachádzajú alebo nenachádzajú zavlažovacie systémy.)
  • peňažné prostriedky v hotovosti - 6,50 € za zápis do evidencie SHR, ktoré je potrebné zaplatiť priamo v pokladni obecného úradu.

Na základe registrácie SHR na obecnom úrade, žiadateľ získa Osvedčenie SHR. Po získaní Osvedčenia SHR môže začať vykonávať  činnosť SHR.

Upozornenie:

SHR je povinný:

 1. ohlásiť orgánu, ktorý osvedčenie vydal, zmenu skutočnosti vedených v evidencii, ako aj ukončenie svojej poľnohospodárskej výroby do 15 dní
 2. upovedomiť orgán príslušný na evidenciu o zapísaní do obchodného registra
 3. viesť účtovníctvo v súlade s ustanovenými účtovnými zásadami

Činnosť SHR nie je živnosť, preto žiadateľ nemusí navštíviť živnostenský úrad a vybavovať živnostenské oprávnenie. Stačí registrácia na obecnom úrade.

 • Následne je potrebné požiadať Štatistický úrad v krajskom meste o pridelenie IČO. Žiadateľ vyplní žiadosť (nájde ju na internetovej stránke Štatistického úradu - portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=775) a uhradí správny poplatok vo výške 3 €. V žiadosti sa uvádza informácia, či už má žiadateľ IČO pridelené (v prípade, že už má založenú živnosť na svoje meno v inej oblasti podnikania).
 • Po pridelení IČO je potrebné zaregistrovať sa na príslušnom daňovom úrade podľa trvalého pobytu. Na základe žiadosti o registráciu bude žiadateľovi pridelené daňové identifikačné číslo (DIČ).
 • Je potrebné zaregistrovať sa v zdravotnej poisťovni pre platenie odvodov.

Ak žiadateľ plánuje zamestnávať iné osoby, musí sa registrovať:

 • na príslušnom daňovom úrade na daň zo závislej činnosti
 • v sociálnej poisťovni

Ak sa chce žiadateľ stať dobrovoľným platiteľom DPH, musíte sa na túto daň registrovať na príslušnom daňovom úrade (v prípade, že v 12 tich po sebe idúcich mesiacoch bude váš obrat 49790 € ste povinný sa k platcovstvu DPH registrovať).

Samostatne hospodáriaci roľník vykonáva poľnohospodársku výrobu vo vlastnom mene, na vlastný účet a zodpovednosť.

Zrušenie zápisu do Evidencie SHR a Osvedčenia SHR

K zrušeniu zápisu do Evidencie SHR a Osvedčenia SHR je potrebné:

 • Žiadosť o zrušenie do Evidencie SHR a Osvedčenia SHR
 • k žiadosti je potrebné priložiť originál vydaného „Osvedčenia o zápise do evidencie SHR

Na základe predloženej žiadosti Obecný úrad vystaví zrušenie osvedčenia o zápise do evidencie SHR.


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka