Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Stavebný poriadok

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných prác a udržiavacích prác

Stavebnému úradu postačí ohlásenie pri:

 • drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie;
 • stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti;
 • udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udr- žiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou.

Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, stavbu občianskeho vybavenia, stavbu na výrobu a skladovanie, stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to:

 • prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napr.: kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,
 • podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napr.: pivnice, žumpy.

Za drobné stavby sa považujú aj:

 • stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5 m, napr.: sklady krmiva, náradia alebo hnojiva,
 • oplotenie,
 • prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby,
 • nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, priechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a pod.

Za drobné stavby sa nepovažujú stavby skladov horľavín a výbušnín, stavby pre civilnú ochranu, stavby pre požiarnu ochranu, stavby uránového priemyslu a jadrových zariadení, vodné stavby, stavby čerpacích staníc kvapalných palív, skvapalnených plynov alebo stlačených plynov pre pohon motorových vozidiel, stavby prečerpávacích staníc horľavých kvapalín, horľavých plynov a stavby plniarní tlakových nádob horľavým plynom alebo horenie podporujúcim plynom.

Ohlásenie drobnej stavby sa predkladá na predpísanom tlačive a prikladajú sa k nemu nalseodné prílohy (podľa stavebného zákona a § 5 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona):

 1. doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku (list vlastníctva, nájomná zmluva a pod.) – originál alebo overená kópia
 2. súhlas ostatných spoluvlastníkov pozemku (ak títo nie sú tiež stavebníkmi) pokiaľ spoluvlastnícky podiel stavebníka k pozemku (na ktorom sa navrhuje umiestniť drobná stavba) je ½ alebo menší
 3. dvojmo jednoduchý situačný výkres ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby (môže vypracovať osoba s príslušným odborným vzdelaním)
 4. jednoduchý technický opis stavby
 5. rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy (§ 126 a § 140a stavebného zákona)
 6. záväzné stanovisko krajského pamiatkového úradu, ak ide o drobnú stavbu ktorá sa má umiestniť v pamiatkovo chránenom území (§ 32 ods. 12 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov)
 7. vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania drobnej stavby svojpomocou; (t.j. osoby, ktorá má vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru alebo architektonického smeru alebo odborné stredoškolské vzdelanie stavebného smeru a najmenej tri roky praxe v odbore), ak stavebník sám nespĺňa uvedené požiadavky
 8. vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti, ak sa pri uskutočňovaní stavby má použiť susedná nehnuteľnosť
 9. doklad o zaplatení správneho poplatku pre
 • právnickú osobu 30 eur
 • fyzickú osobu 10 eur

 

Ohlásenie stavebnému úradu postačí za súčasného splnenia nasledovných podmienok, a to:

 • pri stavebných úpravách, ktorými sa:
  • podstatne nemení vzhľad stavby,
  • nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby,
  • nemení sa spôsob užívania stavby,
  • neohrozujú sa záujmy spoločnosti;
 • pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť:
  • stabilitu stavby,
  • požiarnu bezpečnosť stavby,
  • vzhľad stavby,
  • životné prostredie,
  • pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou.

Ohlásenie stavebných úprav / udržiavacích prác sa predkladá na predpísanom tlačive a prikladajú sa k nemu nalseodné prílohy (podľa stavebného zákona a § 6 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona):

 1. doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k  stavbe (list vlastníctva, nájomná zmluva a pod.) – originál alebo overená kópia; doklad možno nahradiť čestným vyhlásením uvedeným nižšie,
 2. súhlasy ostatných spoluvlastníkov stavby (ak títo nie sú tiež stavebníkmi) pokiaľ spoluvlastnícky podiel stavebníka k stavbe (na ktorej sa majú úpravy alebo práce uskutočniť) je ½ alebo menší,
 3. písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak stavebné úpravy alebo udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca,
 4. stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti (krajského pamiatkového úradu) ak ide o stavebnú úpravu, alebo udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo ide stavbu ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území (§ 2 a § 32 ods. 12 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov).
 5. doklad o zaplatení správneho poplatku pre:
 • právnickú osobu 30 eur
 • fyzickú osobu 10 eur

Stavebník môže vybudovať ohlásenú drobnú stavbu, uskutočniť ohlásené stavebné úpravy alebo udržiavacie práce len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky (§ 57 ods. 2).

Stavebník môže začať budovať ohlásenú drobnú stavbu, uskutočniť stavebné úpravy alebo udržiavacie práce do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

 


 

Spoločný stavebný úrad

V záujme kvalitného, racionálneho a efektívneho zabezpečovania výkonu prenesených úloh  štátnej správy vo veciach stavebného konania obec v roku 2003 uzatvorila zmluvu o zriadení spoločného obecného úradu, ktorý sídli v obci Svätý Anton - Obecný úrad Svätý Anton, 969 72  Svätý Anton.

Pracovníčka stavebného úradu:

Mgr. Viera Göndöčová, 045/693 11 77, stavebnyurad@svatyanton.sk

Spoločný úrad:

 • zabezpečuje územné konanie a obstaráva podklady na územné rozhodnutie
 • zabezpečuje povoľovanie stavieb a zmien stavieb a obstaráva podklady k vydaniu stavebného povolenia na stavby a ich zmeny
 • zabezpečuje povoľovanie terénnych úprav, prác a zariadení
 • zabezpečuje povoľovanie užívania stavieb, vedie kolaudačné konania, pripravuje podklady k vydaniu kolaudačného rozhodnutia na stavby, ktoré vyžadovali stavebné povolenie a zabezpečuje povoľovanie zmien v užívaní stavby
 • zabezpečuje nariadenia údržby stavby, nevyhnutných úprav, odstraňovanie stavieb, zabezpečovacích prác, vypratania stavby a konanie o dodatočnom povolení stavby
 • pripravuje podklady k nariadeniu na vykonanie nápravy na stavbe, k rozhodnutiu o zastavení prác na stavbe a o zrušení stavebného povolenia
 • za prítomnosti obce prerokúva priestupky fyzických osôb a právne delikty právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a v súčinnosti s obcou pripravuje podklady na sankcie
 • pripravuje podklady na vydanie súhlasu k povoleniu stavby špeciálnym stavebný úradom
 • v súčinnosti s obcou rozhoduje o rozsahu oprávnenia zamestnancov stavebných úradov vstupovať na pozemky a stavby a pripravuje rozhodnutia o opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe
 • vykonáva metodickú pomoc pri drobných stavbách, stavebných úpravách a udržiavacích prácach
 • vykonáva pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu
 • vyvlastňovanie
 • vodné hospodárstvo
 • ochrana prírody

Na zabezpečenie výkonu kontrolnej činnosti:

 • zabezpečuje výkon stavebného dohľadu
 • v súčinnosti s obcou zabezpečuje nariadenia skúšky stavby, odobratie a preskúšanie vzoriek a prizvanie znalcov na posúdenie technicky náročných alebo neobvyklých stavieb

Prešetruje petície a sťažnosti:

 • prešetruje sťažnosti fyzických a právnických osôb
 • v súčinnosti s obcou vybavuje petície fyzických a právnických osôb

 

 


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka