Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ÚVODNÁ STRÁNKA OBCE BAĎAN

Obecný úrad

Baďan č. 11

969 01  Baďan

 

Tel./fax: 045/672 66 24

Mobil: 0918 892 842

Mobil - starostka obce: 0907 358 377

E-mail:

Starostka obce: starostka@badan.sk

Všeobecné informácie: info@badan.sk

Podateľňa: podatelna@badan.sk

Sťažnosti: staznosti@badan.sk

Správa stránky: webmaster@badan.sk

 

poloha Obecného úradu


 

S finančnou podporou.jpg


 

Prestavba kultúrneho domu na komunitné centrum v obci Baďan časť Klastava

Budova kultúrneho domu v Klastave pred rekonštrukciou

Logá - MV SR, ESF, EFRR, OP ĽZ

     Projekt pod názvom “Prestavba kultúrneho domu na komunitné centrum v obci Baďan časť Klastava” bol podaný na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 6/2017/D./2. z 22.09.2017. Projekt je v súlade s rozvojovým dokumentom obce -  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce s vyhliadkou na roky 2015 - 2020.

     Výzva s kódom OPLZ-PO6-SC613-2017-2 bola vyhlásená 26.05.2017. Obec podala Žiadosť o nenávratný finančný príspevok do 1. hodnotiaceho kola výzvy, ktorého termín uzávierky bol 16.01.2018.

     Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok bolo doručené 23.05.2018. Výška schváleného nenávratného príspevku je maximálne 140 951,60 €, pričom celkové oprávnené výdavky pre projekt sú vo výške 148 370,11 €.

 

Identifikácia projektu:

Názov:   Prestavba kultúrneho domu na komunitné centrum v obci Baďan časť Klastava

Kód žiadosti o NFP:   NFP312060N669

Kód projektu v ITMS2014+:   312061N669

Miesto realizácie:   obec Baďan časť Klastava

Kód výzvy:   OPLZ-PO6-SC613-2017-2

Operačný program:   Ľudské zdroje

Spolufinancované fondom:   Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:   6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Špecifický cieľ:   Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre

Zmluva o poskytnutí NFP:   č. ZM_SEP-IMRK2-2018-001936

 

     Celková výška oprávnených výdavkov na jednotlivé aktivity:

  • projektová dokumentácia, vo výške 3 950,00 €
  • stavebné práce, vo výške 138 420,11 €
  • interiérové vybavenie (nábytok, elektronika), vo výške 6 000,00 €

Výška oprávnených výdavkov: 148 370,11 €, z toho:

  • výška NFP:   140 951,60 €
  • spoluúčasť obce vo výške 5%:   7 418,51 €

Systém financovania projektu je formou predfinancovania a refundácie.

     Poskytovateľom finančného príspevku je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v zastúpení Ministersva vnútra Slovenskej republiky.

     Termín realizácie projektu:   10/2017 - 06/2020

 

     23.09.2017 bola zverejnená výzva na preloženie ponuky na zhotovenie projektovej dokumentácie. Doručené boli tri ponuky, z ktorých najvýhodnejšia bola od firmy: FMK group s. r. o. Žiar nad Hronom. S víťazom verejného obstarávania bola 13.10.2017 uzatvorená aj Zmluva o dielo č. 17_004_ZD a 11.09.2018 Dodatok č. 1.

Verejné obstarávanie bolo skontrolované poskytovateľom dotácie a následne bola 02.10.2018 podaná I. Žiadosť o platbu. Faktúra vo výške 3 950,00 € bola preplatená vo výške 3 752,50 €, zvyšná čiastka vo výške 197,50 € (5% spoluúčasť) bola hradená z rozpočtu obce.

     Výzva na predloženie ponuky na realizáciu stavebných prác - prestavba kultúrneho domu na komunitné centrum v obci Baďan časť Klastava, bola vyhlásená trikrát. Prvá 12.12.2017, druhá 16.07.2018, obidve boli zušené, pretože predložené ponuky výrazne prekročili predpokladanú hodnotu zákazky. Tretia výzva bola zverejnená 14.09.2018, predložené boli dve cenové ponuky, z ktorých víťaznú predložil: Vladimír Kučka, Klastava. S víťazným uchádzačom bola 04.01.2019 uzatvorená Zmluva o dielo.

Verejné obstarávanie bolo zaslané na kontrolu poskytovateľovi dotácie. Výsledok zatiaľ nemáme. Po úspešnej kontrole verejného obstarávania, bude odovzdané stavenisko.

 

http://www.esf.gov.sk                         http://www.minedu.gov.sk                         http://www.minv.gov.sk

 

 


 
Pridať reakciu
Text:
Podpis:

Nenašli sa žiadne akcie


 

Využitie dreva kedysi... a dnes

Vítanie jari - Veľkonočné trhy a dielničky 2018

Katarínska zabíjačka

Podsitnianske dni hojnosti: "Hostina na Husacom pľaci"

Ne-tradičná hasičská súťaž

Baďan v dedinke rozprávok

Čistenie tufových pivníc


 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka