Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Malé zdroje znečisťovania ovzdušia

Na základe VZN č. 1/2018 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území obce Baďan, ktoré bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa 21.03.2018, uznesením, č. 2/2018 (účinné od 10.04.2018), prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia majú povinnosť najneskôr do 15. februára príslušného roka oznámiť obci údaje potrebné pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie.

Podľa zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia je prevádzkovateľ malého zdroja povinný oznámiť každoročne spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, tiež údaje o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počet prevádzkových hodín zdroja, druh a účinnosti odlučovacích zariadení.

Malé zdroje znečisťovania ovzdušia

Podľa zákona o ovzduší sú to technologické celky, obsahujúce stacionárne zariadenie na spaľovanie palív so súhrnným tepelným príkonom do 0,3 MW (300 kW), ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov znečisťovania, plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív a surovín, produktov a odpadov, ak nie sú súčasťou veľkého alebo stredného zdroja znečistenia, iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie. Kategorizácia zdrojov je uvedená v prílohe č. 1 vyhlášky MŽP SR č.410/2012 Z.z.

Prevádzkovateľ zariadenia technologických procesov nespadajúcich do kategórie veľkých a stredných zdrojov sú napr. lakovne, autoopravovne, píly a spracovanie dreva, kováčska výroba, údenie mäsa a rýb, mlyny, pekárne, spracovanie obilia, iná výroba, z ktorej vznikajú znečisťujúce látky a pod., skládky palív, surovín, produktov, odpadov, plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečistenie ovzdušia a iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie napr. manipulácia s uhlím, sypkými materiálmi, obilím, ČOV, výkrm hovädzieho dobytka a ošípaných, silážovanie, senážovanie, poľné a spevnené hnojiská, sklady, skládky – nádrže močovky, iné zariadenia. Ďalšími malými zdrojmi sú napríklad spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW, čerpacie stanice benzínu, kompostárne s kapacitou do 0,75 t spracovaného kompostu za hodinu, prestriekavanie áut, mechanické spracovanie dreva s projektovaným množstvom dreva do 50 m3/deň, zariadenia na praženie kávy s projektovanou kapacitou do 75 kg/h, pivovary s projektovanou výrobou do 5000 hl/rok.

Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia, sú povinné oznámiť Obecnému úradu v Baďane za každý zdroj, spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok.

Oznamovacia a poplatková povinnosť sa nevzťahuje na byty a rodinné domy, stavby určené na individuálnu rekreáciu, pokiaľ sa tieto zdroje nevyužívajú na podnikanie, malé zdroje, ktoré prevádzkuje alebo spravuje obec, malé zdroje, ktoré prevádzkujú školské zariadenia a zdravotnícke zariadenia, malé zdroje, ktoré prevádzkujú sociálne, charitatívne, záujmové a cirkevné organizácie.

Tlačivo „Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia“ si môžu právnické osoby, fyzické osoby oprávnené na podnikanie, SHR a prevádzky vyzdvihnúť na v pracovné dni počas hodní pre verejnosť v kancelárii obecného úradu v Baďane. K dispozícii je aj na http://www.badan.sk/tlaciva-na-stiahnutie.html.


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka