Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Dane a poplatky

Platobné výmery a rozhodnutia vydáva: RNDr. Ľubica Kuková

Kontakt: 045/672 66 24; starostka@badan.sk

Poplatky je možné uhradiť na účet obce: IBAN: SK82 5600 0000 0014 0935 4001, alebo do pokladne Obecného úradu, počas úradných hodín v pracovné dni.


 

Daň z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností zahŕňa:

 • daň z pozemkov
 • daň zo stavieb
 • daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome

Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Baďan a jej časti Klastava v tomto členení:

 • orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté pozemky
 • záhrady
 • zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
 • lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky  s chovom rýb a ostatné    hospodársky využívané vodné plochy
 • stavebné pozemky

Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Baďan  a Klastava, a to:

 • stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
 • stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 • chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
 • samostatne stojace garáže,
 • stavby hromadných garáží,
 • stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,
 • priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 • stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
 • ostatné stavby

Predmetom dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome sú:

 • byty, ktoré nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby
 • byt alebo časť bytu v bytovom dome, ktorý sa využíva na iný účel ako bývanie (nebytový priestor).

Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia , ak zákon neustanovuje inak.

Daň vyššia ako 300,- EUR, môže byť splatná na splátky podľa toho ako je uvedené v rozhodnutí. 

 • 1. splátka do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
 • 2. splátka do 30.06. bežného roka
 • 3. splátka do 30.09. bežného roka 

Daňovník je povinný podať daňové priznanie, resp. čiastkové daňové priznanie (ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností) do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia. 

Sadzby daní sú vyrubené na základe platného Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobené stavebné odpady na území obce Baďan.


 

Daň za psa

Predmetom dane za psa je pes starší ako 3 mesiace, chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

Daň za psa sa nevzťahuje na psa so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie ťažko postihnutej  osoby.

Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

Obec vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.


 

Daň za užívanie verejného priestranstva

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva, teda verejnosti prístupných pozemkov vo vlastníctve obce.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká skončením užívania verejného priestranstva.


 

Daň za ubytovanie

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis.

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.


 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce, okrem elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických osôb a biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.

Poplatok platí poplatník, ktorým je:

 • fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom územní obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha,
 • právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako podnikanie, 
 • podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

Poplatková povinnosť vzniká:

 • pre fyzickú osobu – občana:
  • dňom vzniku trvalého pobytu v obci,
  • dňom vzniku prechodného pobytu v obci,
  • dňom vzniku práva užívať byt,
  • dňom vzniku práva užívať nebytový priestor,
  • dňom vzniku práva užívať stavbu, jej časť alebo objekt, ktorý nie je stavbou,
  • dňom vzniku práva užívať záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast,
  • dňom vzniku práva užívať pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha.
 • pre právnickú osobu, ktorá nie je podnikateľom:
  • dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosti a je nehnuteľnosť takáto právnická osoba oprávnená užívať alebo ju užívať na iný účel ako na podnikanie.
 • pre podnikateľa (právnickú alebo fyzickú osobu):
  • dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosť na účel podnikania.

Platitelia poplatku sú povinní obci ohlásiť všetky zmeny, ktoré sú rozhodujúce pre správne určenie výšky poplatku a to najneskôr do jedného mesiaca, keď táto skutočnosť nastala.

Obec vyrubí poplatok rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie (kalendárny rok), okrem poplatku za množstevný zber  komunálneho odpadu a drobný stavebný odpad, ktorý môže byť vyrubený viackrát ročne.

Splatnosť poplatku je 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Poplatok je možné uhradiť bezhotovostným prevodom na účet, hotovostným vkladom na účet správcu poplatku v peňažnom ústave alebo hotovostnou platbou v pokladni Obecného úradu v Baďane.

Fyzické osoby s trvalým pobytom v obci poplatok hradia štvrťročne, prostredníctvom SIPO.

Zníženie a odpustenie poplatku

Na základe podkladov a písomnej žiadosti, v ktorej poplatník uvedie, že sa v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce môže správca dane poplatok odpustiť, resp. vrátiť poplatok, alebo jeho pomernú časť.

Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva celoročné obdobie pobytu poplatníka mimo obce, a to:

 • pri práci vykonávanej mimo územia obce alebo SR – potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní,
 • pri prechodnom pobyte v inej obci: potvrdenie o prechodnom pobyte, potvrdenie o zaplatení vyrubeného poplatku v mieste, kde sa zdržiava a býva,
 • doklad o pobyte v zahraničí, štúdiu v zahraničí,
 • potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu,
 • potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou formou alebo potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou.

V prípade, že predložený doklad na odpustenie, resp. vrátenie poplatku nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné predložiť aj preklad (nevyžaduje sa úradný preklad).

Žiadosť a potrebné doklady na zníženie alebo odpustenie poplatku je potrebné predložiť na Obecný úrad  do 31.12. príslušného kalendárneho roka, inak nárok na zníženie poplatku za toto obdobie zaniká.

Sadzby poplatkov sú vyrubené na základe platného Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobené stavebné odpady na území obce Baďan.


 

Ďalšie informácie

Sadzby daní z nehnuteľností a výška poplatkov sú uvedené v platnom "Všeobecne záväznom nariadení obce Baďan"


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka